Roeping en vorming

 

Roeping en Vorming

Pastoraal speerpunt

 

Speerpunt Roeping en Vorming

Werk maken van de gelovige vorming van christenen is één van de kerntaken van de parochie. Als christenen zijn wij immers allen geroepen aan de slag te gaan met ons christen zijn, en de parochie mag daarin ondersteunen. In onze parochie hebben we een flink aanbod op dat gebied. We onderscheiden binnen het speerpunt Roeping en Vorming drie pijlers:

 

  • geloofsverdieping voor de parochianen
  • toerusting voor onze vrijwilligers
  • levensoriëntatie voor hen die een bijzondere roeping ervaren.

 

Verdieping voor parochianen

Met grote regelmaat kennen wij de zogenaamde ‘inloopcatechese’, ingeleid door leden van het pastoraal team van de parochie of door gastsprekers van buitenaf. Zo waren er in afgelopen jaren al bekende namen als Mgr. R. Mutsaerts (hulpbisschop bisdom Den Bosch), Pater Elias (broeders van Sint Jan), Antoine Bodar (priester, schrijver, kunsthistoricus, liturgist), Kardinaal Eijk (aartsbisschop Nederlandse kerkprovincie) en Mgr. Schröder (spirituaal Sint Janscentrum).

 

Elke derde woensdag van de maand zal een lid van het pastoraatteam met belangstellenden zich verdiepen in de lezingen van de daarop volgende zondag, volgens de methode van de ‘lectio divina’. De bijbeltekst lezend en overwegend doet het Woord van God zijn werk met de deelnemers en delen ze de verrijkende inzichten met elkaar. Men kan zonder aanmelding binnen lopen. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avonden. Het duurt in principe van ca. 19.30 (aansluitend aan de avondmis van 19.00 uur) tot ca. 21.30 uur.

 

Verder organiseren we:

  • lezingen (houd de nieuwsberichten in de gaten)
  • bedevaarten / bezinningsreizen (Israël, Lourdes, Rome enz.)

 

Toerusting voor vrijwilligers

We willen nagaan hoe we onze vrijwilligers kunnen helpen hun taak zo goed mogelijk uit te oefenen. Zo vinden er regelmatig cursussen of toerustingsdagen plaats voor koorleden. Maar ook de bezoekersgroep houdt ieder jaar een verdiepingsmiddag aan de hand van een thema, met een inleiding van een gastspreker. Werkgroepen 1e Communie, Doopvoorbereiding en Huwelijksvoorbereiding bezinnen zich regelmatig op hun doelstellingen. Zo hebben verschillende werkgroepen momenten van verdieping en vorming.

 

Voor de toerusting van vrijwilligers heeft het diocesaan vormingscentrum nog vele modules die wellicht interessant zijn, en waarvan we de komende jaren wellicht gebruik kunnen maken.

 

Levensoriëntatie

Deze pijler raakt aan het werk voor Jeugd en Jongeren. Met jongeren willen wij individueel nadenken over de invulling van hun leven en de plek die geloof en Kerk daarin kunnen hebben. Onder andere bieden we bezinningsdagen aan waar we met de jongeren daarover nadenken.

Voor persoonlijke spirituele begeleiding van welke leeftijd en voor welke levensstaat dan ook, staan de teamleden klaar.

Roeping

...Ieder mens is geroepen tot geluk. De bron van ons geluk is God, die zich laat kennen in Jezus Christus. Leven vanuit die bron betekent voor iedere gedoopte: leven in relatie met God, leven met passie vanuit de vurige overtuiging dat Hij in ons gelooft en wij met Hem kunnen bouwen aan een nieuwe wereld, Gods Rijk op aarde...

 

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl