Liturgie

 

Liturgie

Centrale informatiebron voor Liturgie in de parochie Sint Petrus

 

Snelkeuze

Koren en muziek

 

Speerpunt Liturgie

“Elke liturgische viering is, als werk van Christus, de Priester, en van zijn lichaam, de Kerk, bij uitstek een heilig handelen, dat door geen enkel ander handelen van de Kerk op gelijke titel en in gelijke mate in krachtdadigheid wordt geëvenaard” (SC 7).

Daarmee verklaart het Tweede Vaticaanse Concilie in zijn Constitutie Sacrosanctum Concilium nr 7 liturgie tot het belangrijkste speerpunt in de parochie. Alles wat de Kerk doet aan catechese, aan werk voor jongeren, voor gehuwden, aan diaconie is belangrijk en noodzakelijk. “De liturgie is evenwel het hoogtepunt waarnaar de Kerk in al haar handelen streeft en tevens de bron waaruit al haar kracht voortvloeit”(SC 10). De liturgie – en in het centrum daarvan de eucharistie – is het onbetwiste middelpunt van het kerkelijke leven.

Daaraan moet in de nieuwe parochie allereerst gestalte worden gegeven. De liturgie in al haar volheid moet op een plechtige wijze gevierd worden in de parochiekerk waarbij in respect voor de liturgie van de Kerk alle mogelijkheden die de heilige boeken bieden ten volle worden benut. Het is daarbij nodig dat de clerus en de gelovigen dieper doordringen in het hoe en het waarom van de diverse riten, gebeden en gezangen zodat men van binnenuit gaat streven naar een liturgie die werkelijk het verheven centrum van de parochie is.

Alle andere activiteiten moeten de mensen in de parochie naar de liturgie toe leiden. Iedere gelovige moet zich tot de liturgie getrokken voelen om daarna, in de liturgie gevoed door Christus zelf, met vrucht actief te zijn op de diverse terreinen van het christelijk leven.

 

(bron: dienst liturgie, Bisdom van 's-Hertogenbosch)

Het geloof vieren

De viering is geen doel op zich. Wat telt is dat wij, in het hart van de wereld, getuigen worden van Gods Liefde. “De liturgie zet de gelovigen ertoe aan om, verzadigd met de paasgeheimen, één van hart te worden.

 

(bron: dienst liturgie, Bisdom van 's-Hertogenbosch)

Parochiecentrum

Kerkstraat 25 | 5401 BC Uden

0413-263154

info@parochiesintpetrus.nl

Pastorie

Kerkstraat 26 | 5401 BE Uden

0413-262515

pastoor@parochiesintpetrus.nl

Internet

www.parochiesintpetrus.nl

 

info@parochiesintpetrus.nl